PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Telefoonnummer (facultatief): 0575-523552
RSIN/Fiscaal nummer: 002703294
Website adres: www.pknwarnsveld.nl
E-mail: secretariaat@pknwarnsveld.nl
Adres: Ien Dalessingel 138
Postcode: 7207 LP
Plaats: Zutphen
 
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Vanuit die visie willen wij als leden van deze geloofsgemeenschap:
 • Een open en gastvrije gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is voor mensen in verschillende levensfasen en omstandigheden, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.
 • Zorg en aandacht besteden aan elkaar.
 • Plekken en momenten aanbieden van bezinning en spiritualiteit, voor jong en oud en voor verschillende vormen van geloofsbeleving.
 • Aanbieden van gevarieerde ontmoetingsmomenten van mensen met elkaar en met God, in een sfeer waarin ruimte is voor luisteren naar elkaar en waarin nieuwe vormen worden ontwikkeld en beproefd.
 • Bevorderen, dat ook kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen in onze geloofsgemeenschap. Want wij willen een plek zijn voor alle generaties.
 • Het innemen van een herkenbare plek in ‘dorp en stad’, waar leden en niet-leden op verhaal kunnen komen.
 • Missionair gericht zijn: ons geloof in deze wereld uitdragen, zowel in woorden als in daden. Wij zijn ons hierbij bewust van onze betrokkenheid bij, en verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en ons inzetten voor het behoud van de schepping.
 • Het gesprek met moslims en joden bevorderen om ons zo ook als geloofsgemeenschap in te zetten voor de houdbaarheid en kwaliteit van onze samenleving.
 • Aandacht en respect bevorderen voor de kwetsbare medemens. Wij denken hier in het bijzonder aan mensen die bijv. psychisch/chronisch ziek zijn, die te maken hebben met armoede, gediscrimineerd worden en hen zo mogelijk samen met anderen, met raad en daad terzijde staan, voor zover dit niet door de overheid wordt gedaan. 
 • De diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervullen door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van God waar onrecht geschiedt.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie- enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota.
Op www.pknwarnsveld.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2019-2022 van onze gemeente.
Het komend jaar zal de concentratie liggen bij 3 prioriteiten:
 • Pastoraat in onze gemeente. Op welke wijze wordt het pastoraat in de wijk vormgegeven.
 • Communicatie. Dit houdt in het verbeteren van de communicatie binnen onze gemeente, maar ook het zoeken naar aansluiting tussen onze kerk en de samenleving/onze woonomgeving.
 • Jeugd in en om de kerk. Nagedacht wordt over mogelijkheden om onze kerk aansprekender te maken voor de jeugd
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.

Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten, met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Per 2015 wordt in de 8 opeenvolgende jaren een jaarlijks gelijkblijvend bedrag onttrokken uit het fonds predikantenplaatsen, dat in 2014 is gevormd uit een verkregen erfenis. 
terug
 
 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente ZutphenVoor eerdere uitgaven zie:
meer
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Hulp nodig?
> film paaskuier 2021
> Digitaal doneren. Givt
> Programma BG&O 2020-2021

OVERIG
> Beleidsplan 2019 - 2022
> Kerkdienstrooster t/m mei 2021
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens:
gemeente / diaconie

 
Privacyverklaring
Klik hier voor de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.